facebook pixel Skip to Main Content
Idaho State University home

History of ISU Homepage

1997

ISU homepage in 1997

1998

ISU hompage 1998

2000

ISU hompage in early 2000

ISU hompage in late 2000

2001

ISU hompage  2001

2003

ISU hompage 2003

2005

ISU hompage 2005

2009

ISU hompage 2009

2015

ISU hompage 2015

2018

ISU hompage 2018

2019

ISU hompage 2019

2023

ISU hompage 2023